LV-Nâng cao hiệu quả cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình

Mục lục

Nâng cao hiệu quả cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình

Lời mở đầu

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển lên một tầm cao mới, nhu cầu về vốn cho đầu tư phát triển đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Do vậy, NHCT Việt Nam với chức năng và chuyên môn là phục vụ cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã và đang phát huy một cách tích cực vai trò của mình.

Trong hệ thống NHCT Việt Nam, Chi nhánh ngân hàng Công Thương Ba Đình là một trong những chi nhánh tiêu biểu thu hút một lượng lớn tiền gửi và thực hiện nhiều hoạt động tín dụng với số dư không nhỏ. Chi nhánh hiện là đối tác cung cấp vốn quan trọng cho nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn của nền kinh tế. Trong đó, hoạt động cho vay của chi nhánh chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng tài sản của chi nhánh nói riêng và của toàn hệ thống nói chung.

Những năm vừa qua, hoạt động cho vay của chi nhánh bên cạnh nhiều thành tựu đã đạt được, vẫn còn tồn tại khá nhiều hạn chế dẫn đến hiệu quả hoạt động cho vay chưa được cao và chưa xứng với qui mô của Chi nhánh, chưa đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhằm đánh giá một cách cụ thể và chính xác hiệu quả cho vay để đưa ra các giải pháp góp phần cải thiện thực trạng trên tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình, em lựa chọn đề tài nghiên cứu chuyên đề là: “Nâng cao hiệu quả cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình“.

Nhằm tìm hiểu một cách toàn diện và đánh giá một cách chính xác hiệu quả cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh, các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng để tiếp cận và giải quyết vấn đề là: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp logic, phương pháp so sánh và đối chiếu.
Bên cạnh đó, để tiếp cận vấn đề một cách hiệu quả hơn, bố cục của chuyên đề được chia làm ba phần chính:

Phần Một: Những vấn đề chung về hiệu quả cho vay của Ngân hàng thương mại
Phần Hai: Thực trạng hiệu qủa cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương khu vực Ba Đình
Phần Ba: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại NHCTB

Mục lục

Lời mở đầu
Phần Một. Những vấn đề chung về hiệu quả cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1 Hoạt động cơ bản của NHTM
1.1.1 Khái niệm và vai trò 6
1.1.2 Các hoạt động của ngân hàng
1.1.2.1 Huy động tiền gửi 7
1.1.2.2 Hoạt động tín dụng 8
1.1.2.3 Các hoạt động khác 9
1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm và vai trò 11
1.2.2 Các loại hình cho vay 12
1.2.3 Qui trình cho vay 13
1.3. Hiệu quả cho vay của NHTM
1.3.1 Khái niệm 15
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay của NHTM
1.3.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh qui mô cho vay 15
1.3.2.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh độ an toàn 16
1.3.2.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sinh lời 17
1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay
1.3.3.1 Các nhân tố về phía ngân hàng 18
1.3.3.2 Các nhân tố về phía khách hàng 22
1.3.3.3 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 22

Phần Hai. Thực trạng hiệu qủa cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương khu vực Ba Đình
2.1 Khái quát về NHCT Ba Đình
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 24
2.1.2 khái quát hoạt động kinh doanh
2.1.2.1 Về công tác huy động vốn 28
2.1.2.2 Về công tác tín dụng 31
2.1.2.3 Hoạt động Tài trợ thưong mại 32
2.1.2.4 Các hoạt động dịch vụ và công tác khác 34
2.1.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động
¬ 2.1.3.1 Một số thành tựu 35
2.1.3.2 Những mặt còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh…………..36
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay của NHCTBĐ
2.2.1 Về dư nợ cho vay…………………………………………………………………39
2.2.2 Về chất lượng khoản vay……………………………………………………..40
2.2.3 Về xử lý nợ đọng ………………………………………………………………..42
2.3 Đánh giá hiệu quả cho vay của NHCTBĐ
2.3.1 Kết quả đạt được 43
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Một số hạn chế 45
2.3.2.2 Nguyên nhân 51
Phần Ba. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại NHCTBĐ
3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay của NHCTBĐ…………….59
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại NHCTBĐ
3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay
3.2.1.1 Nâng cao chất lượng thu thập thông tin 61
3.2.1.2 Nâng cao chất lượng xử lí thông tin 62
3.2.2 Đảm bảo thực hiện tốt qui trình cho vay 63
3.2.3 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 64
3.2.4 Tăng cường công tác quản lý, giám sát…………………………………….65
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Đối với NHCT TW 66
3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 72
3.3.3 Đối với nhà nước 72

Download Luận Văn : “Nâng cao hiệu quả cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình”

 

Download

 

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?