Khái niệm về giáo dục đào tạo và giáo dục đào tạo trong quân đội

Khái niệm về giáo dục đào tạo và giáo dục đào tạo trong quân đội

Có một số khái niệm về giáo dục đào tạođược trình bày ở các tài liệu khác nhau, chẳng hạn:

Theo Từ điển Tiếng Việt – Nhà xuất bản Đà Nẵng thì: “giáo dục đào tạo là hoạt động tác động có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của con người để họ dần dần có được những phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề ra” [78, 734].

Theo Từ điển Tiếng Việt – Nhà xuất bản Khoa học xã hội: “giáo dục đào tạo là hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó, làm cho đối tượng ấy dần dần có được những phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề ra” [78, 279].

Theo Tân Từ điển – Nhà xuất bản Khai Trí: “giáo dục đào tạo là hoạt động dạy dỗ để phát triển khả năng thể chất, tri thức và đạo lý” [62, 592] và “Đào tạo là quá trình nung nấu, gây dựng nên” [62, 479].

Theo Giáo trình Thống kê xã hội – Nhà xuất bản Thống kê: “giáo dục đào tạo là một ngành hoạt động xã hội nhằm nâng cao dân trí, tạo nguồn lao động có kỹ năng thích hợp và tạo nhân tài cho đất nước” [36, 70].

Qua các khái niệm trên, giáo dục đào tạo được hiểu trên các khía cạnh: Là hoạt động của xã hội, không phải của riêng ngành GDĐT; GDĐT là cơ sở tạo ra nguồn lao động có chất lượng, phát hiện nhân tài và tạo điều kiện cho họ phát huy hết khả năng của mình. Hoạt động GDĐT bao gồm giáo dục mẫu giáo, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, trên đại học và dạy nghề. Trong tất cả các hoạt động trên trường học là nơi đảm nhận vai trò quan trọng và giáo viên là khâu chủ đạo.

– Khái niệm giáo dục đào tạo trong quân đội:

GDĐT trong quân đội được hiểu là một hoạt động của lực lượng vũ trang nhằm tạo nguồn cán bộ có phẩm chất và năng lực phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Cụ thể:

+ Đó là một hoạt động của lực lượng vũ trang và là hoạt động rất quan trọng, nó quyết định chất lượng đội ngũ sỹ quan.

+ Môi trường GDĐT trong quân đội là nhà trường quân đội được cấu thành bởi các lực lượng cơ bản là người dạy, người quản lý, người học và cơ sở vật chất kỹ thuật.

+ Hệ thống GDĐT trong quân đội bao gồm các trường quân sự tỉnh, thành phố, các trường quân sự quân khu, quân đoàn, các trường cao đẳng, trung học và dạy nghề, các trường sỹ quan và các học viện.

+ Sản phẩm của hệ thống GDĐT trong quân đội là sỹ quan có phẩm chất và năng lực phù hợp với các chuyên ngành đào tạo.

Khái niệm về giáo dục đào tạo và giáo dục đào tạo trong quân đội

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

2 thoughts on “Khái niệm về giáo dục đào tạo và giáo dục đào tạo trong quân đội

  1. Pingback: Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

  2. Pingback: Khái niệm chi ngân sách nhà nước - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bạn cần hỗ trợ?