HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

1. Điều kiện được thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế :

– Học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo của Trường theo quy định của Quy chế đào tạo sau đại học
– Hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
– Đề tài luận văn do Trường giao thông qua giáo viên hướng dẫn
Căn cứ đề nghị của khoa chuyên ngành, Trường ra quyết định phân công người hướng dẫn khoa học để học viên thực hiện đề tài luận văn theo đúng tiến độ đề ra

2. Điều kiện để được tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế :

Sau khi học viên hội đủ các điều kiện ở mục 1, Trường sẽ tổ chức cho học viên bảo vệ luận văn khi :
– Giáo viên hướng dẫn có văn bản khẳng định chất lượng luận văn, nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập, nghiên cứu của học viên và đề nghị cho học viên được bảo vệ luận văn.
– Nếu luận văn là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải có văn bản của các đồng tác giả đồng ý cho phép tác giả luận văn sử dụng các kết quả nghiên cứu đó trong luận văn để bảo vệ nhận học vị thạc sĩ kinh tế.
– Thực hiện đầy đủ một số quy định khác của Trường

3. Luận văn :

– Luận văn thạc sĩ phải thoả mãn các yêu cầu về nội dung và hình thức quy định tại quy chế đào tạo Sau đại học
– Luận văn thạc sĩ phải chứng tỏ tác giả đã đạt được những mục tiêu và phương pháp luận hoặc các giải pháp cụ thể có tính khả thi.
– Nhất thiết phải dẫn nguồn tài liệu hoặc kết quả của người khác được sử dụng trong luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì không được bảo vệ.

3.1 Về bố cục :

Số chương của mỗi luận văn tuỳ thuộc vào đề tài cụ thể nhưng thông thường bao gồm những phần như sau:
– Mở đầu : trình bày đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu, những điểm nổi bật của luận văn, kết cấu của luận văn.
– Các chương : có thể gồm:
+ Cơ sở lý luận : trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học đã được sử dụng trong luận văn.
+ Tổng quan : phân tích, đánh giá thực trạng của vấn đề cần nghiên cứu, các công trình của các tác giả khác có liên quan đến đề tài luận văn, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần nghiên cứu, giải quyết. (Mỗi chương có kết luận riêng)
– Kết luận và kiến nghị: trình bày những kết quả mới của luận văn một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm. Các kiến nghị.
– Danh mục tài liệu tham khảo : chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng trong luận văn.
– Phụ lục

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?