092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Định hướng và mục tiêu của các hoạt động chung của Agribank

Định hướng và mục tiêu của các hoạt động chung của Agribank

Agribank từ khi thành lập  26/3/1988  đến nay luôn khẳng định vai trò là Ngân hàng thƣơng mại lớn nhất, giữ vai trò chủ lực, trụ cột đối với nền kinh tế đất nƣớc, đặc biệt đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện sứ mệnh quan trọng dẫn dắt thị trƣờng; đi đầu trong việc nghiêm t  c chấp hành và thực thi các chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, sự chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam về chính sách tiền tệ, đầu tƣ vốn cho nền kinh tế.

Agribank là ngân hàng lớn nhất, dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam về vốn, tài sản, nguồn nhân lực, màng lƣới hoạt động, số lƣợng khách hàng. Đến 31/12/2015 [32], Agribank có tổng tài sản trên 833.000 tỷ đồng; tổng nguồn vốn trên 804.000 tỷ đồng; Tổng dƣ nợ 614.561 tỷ đồng; đội ngũ cán bộ nhân viên gần 40.000 ngƣời; gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, chi nhánh Campuchia; quan hệ đại lý với trên 1.000 ngân hàng tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ; đƣợc hàng triệu khách hàng tin tƣởng lựa chọn… Agribank cũng là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam tiếp nhận và triển khai các dự án nƣớc ngoài, đặc biệt là các dự án của Ngân hàng thế giới  WB , Ngân hàng Phát triển châu Á  ADB , Cơ quan phát triển Pháp  AFD , Ngân hàng Đầu tƣ châu Âu  EIB … Agribank đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Nông thôn châu Á- Thái Bình Dƣơng  APRACA  nhiệm kỳ 2008 – 2010. Trong những năm gần đây, Agribank còn đƣợc biết đến với hình ảnh của một ngân hàng hàng đầu cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại.

Bƣớc vào giai đoạn mới hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn, nhƣng đồng thời cũng phải đối mặt nhiều hơn với cạnh tranh, thách thức sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thƣơng mại thế giới  WTO  ngày 07/11/2006, cam kết mở cửa hoàn toàn thị trƣờng tài chính – ngân hàng vào năm 2011, Agribank xác định kiên trì mục tiêu và định hƣớng phát triển theo hƣớng Tập đoàn tài chính – ngân hàng mạnh, hiện đại có uy tín trong nƣớc, vƣơn tầm ảnh hƣởng ra thị trƣờng tài chính khu vực và thế giới.

Những năm tiếp theo, Agribank xác định mục tiêu chung là tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng thƣơng mại hàng đầu, trụ cột trong đầu tƣ vốn cho nền kinh tế đất nƣớc, chủ lực trên thị trƣờng tài chính, tiền tệ ở nông thôn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho “Tam nông”. Tập trung toàn hệ thống và bằng mọi giải pháp để huy động tối đa nguồn vốn trong và ngoài nƣớc. Duy trì tăng trƣởng tín dụng ở mức hợp lý. Ƣu tiên đầu tƣ cho “Tam nông”, trƣớc tiên là các hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngƣ, diêm nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu chuyển dịch cơ cấu đầu tƣ cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tăng tỷ lệ dƣ nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm trên 70% tổng dƣ nợ của Ngân hàng. Để tiếp tục giữ vững vị trí là ngân hàng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại có chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng, đồng thời tăng nguồn thu ngoài tín dụng, Agribank không ngừng tập trung đổi mới, phát triển mạnh công nghệ ngân hàng theo hƣớng hiện đại hóa…

Năm 2016, xác định là năm bản lề triển khai chiến lƣợc phát triển kinh doanh của Agribank 2016 – 2020, tầm nhìn 2025 của Agribank, đó là [6]:

– Lấy mục tiêu lợi nhuận, tài chính, đảm bảo tiền lƣơng cho ngƣời lao động là trọng tâm, trong đó: lợi nhuận trƣớc thuế tối thiểu đạt 4.000 tỷ đồng, tăng tối thiểu 8%. Tiền lƣơng thực hiện theo quy định của pháp luật, không thấp hơn năm 2015.

– Thu dịch vụ tăng trƣởng tối thiểu 17%.

– Vốn huy động trên thị trƣờng 1 tăng trƣởng từ 13-15%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ.

– Dự nợ cho vay nền kinh tế tăng trƣởng từ 14-18%.

– Thu hồi nợ đã xử lý rủi ro: Tối thiểu 7.000 tỷ đồng.

– Nợ xấu: Duy trì mức dƣới 3%, tiến tới mục tiêu dƣới 2,5%.

– Đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

Định hướng và mục tiêu của các hoạt động chung của Agribank

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Định hướng và mục tiêu của các hoạt động chung của Agribank

Bình luận