Chuẩn mực kiểm toán nội bộ

nợ nước ngoài

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ

Chuẩn mực kiểm toán là những nguyên tắc cơ bản về nghiệp vụ và về việc xử lý các mối quan hệ phát sinh trong quá trình kiểm toán. Chuẩn mực kiểm toán bao gồm những hƣớng dẫn, những giải thích về các nguyên tắc cơ bản để kiểm toán viên có thể áp dụng trong thực tế, để đo lƣờng và đánh giá chất lƣợng công việc kiểm toán.

Cho đến nay, Viện kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ vẫn là cơ quan duy nhất ban hành một cách đầy đủ và chỉnh sửa thƣờng xuyên các chuẩn mực kiểm toán nội bộ nhằm áp dụng hoặc tham khảo trên toàn thế giới. Hiện nay, bộ chuẩn mực kiểm toán nội bộ năm 2013 đang đƣợc sử dụng phổ biến, tuy nhiên IIA đã dự thảo ban hành bổ sung một số chuẩn mực vào cuối năm 2016. Chuẩn mực kiểm toán nội bộ IIA hiện gồm 41 chuẩn mực chia thành 6 nhóm chính có tác dụng đƣa ra các nguyên tắc cơ bản tiêu biểu cho việc hành nghề của kiểm toán nội bộ.

Các nhóm chính trong bộ chuẩn mực bao gồm:

Nhóm chuẩn mực về mục tiêu, quyền hạn, trách nhiệm và đạo đức nghề nghip kiểm toán nội bộ (Nhóm chuẩn mực 1000, 1100, 1130, 1200), cụ thể là:

1000: Mục đích, trách nhiệm và quyền hạn: Mục đích, trách nhiệm và quyền hạn của KTNB phải quy định rõ và đƣợc phê chuẩn.

1110 – Độc lập về tổ chức: Trƣởng kiểm toán nội bộ chỉ có trách nhiệm báo cáo với cấp quản lý có đủ thẩm quyền.

1120 – Khách quan

1130 – Những tình huống làm ảnh hƣởng đến tính độc lập và khách quan.

1200 – Trình độ chuyên môn thành thạo.

Xem thêm: Các quan niệm về kiểm toán nội bộ

Nhóm chuẩn mực về quản lý chất lƣợng kiểm toán nội bộ số 1300

Đánh giá chất lƣợng kiểm toán.

Nhóm chuẩn mực về quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ số 2000, trong đó có các chuẩn mực nhƣ:

2010 – Lập kế hoạch.

2020 – Trao đổi thông tin và phê duyệt.

2030 – Quản lý các nguồn lực.

2040 – Các chính sách và quy trình.

2050 – Hợp tác.

2060 – Báo cáo cho các nhà quản lý cấp cao.

2070 – Nhà cung cấp dịch vụ độc lập và trách nhiệm của KTNB

Nhóm chuẩn mực về bản chất hoạt động kiểm toán nội bộ số 2100 bao gồm:

2110 – Hệ thống quản trị

2120 – Quản lý rủi ro

2130 – Kiểm soát.

Nhóm chuẩn mực về quy trình thực hiện một cuộc kiểm toán:

2200: Lập kế hoạch kiểm toán

2300: Thực hiện kiểm toán

2400: Trao đổi thông tin về kết quả kiểm toán

2500: Giám sát sau kiểm toán.

Nhóm chuẩn mực về quyết nghị chấp nhận rủi ro của các nhà quản lý cấp cao số 2600.

Ngoài các chuẩn mực kiểm toán nội bộ này, IIA còn ban hành cuốn “Tƣ vấn thực hành” chuẩn mực kiểm toán nội bộ [69b] dài 104 trang để mô tả rõ và giải thích rõ về các chuẩn mực. Đây cũng là cuốn tài liệu rất hữu ích bổ sung cho việc thực hiện tốt nhất các chuẩn mực đã đƣa ra.

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?