Category Archives: Thông Tin Chuyên Ngành

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành

Khái niệm mức độ chấp nhận rủi ro

Mức độ chấp nhận rủi ro của tổ chức đóng vai trò nền tảng trong [...]

Quan hệ lợi ích ở các bệnh viện công lập

– Vấn đề “lợi ích” từ lâu đã thu hút được sự quan tâm của [...]

Khái niệm thu ngân sách nhà nước

Xét về bản chất, dưới góc độ kinh tế chính trị, thu NSNN là quá [...]

Khái niệm về tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế (TTKT) là sự gia tăng tổng sản lượng hay thu nhập [...]

Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Theo Đinh Xuân Hạng, Nghiêm Văn Bảy (2014) [8], NHTM là một loại hình tổ [...]

Khái niệm Giá cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần

Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển thì giá cả là [...]

Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Sau gần 40 năm đổi mới, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, [...]

Khái niệm sự cam kết của nhân viên với tổ chức

Sự cam kết của nhân viên với tổ chức có nhiều cách tiếp cận và quan [...]

Khái niệm công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên

(Luận Văn A-Z) Công bố thông tin tài chính là gì? Khái niệm công bố [...]

Bạn cần hỗ trợ?