Category Archives: Thông Tin Chuyên Ngành

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành

Tiêu chí đánh giá động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập

Động lực lao động của nhân viên thường được thể hiện ra bên ngoài thông [...]

Khái niệm mức độ chấp nhận rủi ro

Mức độ chấp nhận rủi ro của tổ chức đóng vai trò nền tảng trong [...]

Quan hệ lợi ích ở các bệnh viện công lập

– Vấn đề “lợi ích” từ lâu đã thu hút được sự quan tâm của [...]

Khái niệm thu ngân sách nhà nước

Xét về bản chất, dưới góc độ kinh tế chính trị, thu NSNN là quá [...]

Khái niệm về tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế (TTKT) là sự gia tăng tổng sản lượng hay thu nhập [...]

Khái niệm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Theo Đinh Xuân Hạng, Nghiêm Văn Bảy (2014) [8], NHTM là một loại hình tổ [...]

Khái niệm Giá cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần

Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển thì giá cả là [...]

Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Sau gần 40 năm đổi mới, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, [...]

Khái niệm sự cam kết của nhân viên với tổ chức

Sự cam kết của nhân viên với tổ chức có nhiều cách tiếp cận và quan [...]

Bạn cần hỗ trợ?