Category Archives: Thông Tin Chuyên Ngành

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành

Khái niệm về chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện

Dịch vụ y tế là loại dịch vụ đặc biệt với những đặc thù riêng, [...]

Khái niệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Có nhiều lý do cho sự ra đời của pháp luật bảo vệ quyền lợi [...]

Thương mại điện tử là gì?

Thương mại điện tử là gì? Khái niệm về thương mại điện tử Sự phát [...]

Khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp

Doanh nghiệp khởi nghiệp là gì? Hãy cùng Luận Văn A-Z tìm hiểu khái niệm [...]

Khái niệm phân cấp quản lý đầu tư công của chính quyền địa phương

Quản lý đầu tư công là một nội dung quan trọng trong QLNN về kinh [...]

Khái niệm về Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP)

Khái niệm Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ lần đầu tiên được nhắc [...]

Phương pháp đo lường khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán

Với cách tiếp cận chỉ từ phía người sử dụng thông tin, các nghiên cứu [...]

Lý thuyết cảnh sát (policeman theory)

Theo Hayes và cộng sự (2005), lý thuyết cảnh sát (policeman theory) là lý thuyết [...]

Khái niệm khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán

Từ khi ra đời lần đầu tiên trong nghiên cứu của Liggio (1974), thuật ngữ [...]

Bạn cần hỗ trợ?