Category Archives: Kế toán

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Kế toán

Phân loại thuế

Phân loại thuế Phân loại thuế là việc sắp xếp các sắc thuế thành những [...]

Các phương pháp điều chỉnh của thuế

Các phương pháp điều chỉnh của thuế Khi vận dụng chức năng điều tiết kinh [...]

Đặc điểm của thuế

Đặc điểm của thuế 1. Thuế mang tính chất bắt buộc Tính bắt buộc là [...]

1 Comment

Bản chất của thuế

Bản chất của thuế Tài chính nói chung và thuế nói riêng ra đời và [...]

Đề xuất về cách thức hội tụ kế toán cho Việt Nam

Đề xuất về cách thức hội tụ kế toán cho Việt Nam 1. Nghiên cứu [...]

Các tồn tại của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Các tồn tại của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Các tồn tại [...]

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Hệ thống kế toán quốc gia Việt [...]

1 Comment

Bối cảnh kinh tế của Việt Nam trong xu thế hội tụ kế toán quốc tế

Bối cảnh kinh tế của Việt Nam trong xu thế hội tụ kế toán quốc [...]

Nhân tố môi trường tác động đến hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Nhân tố môi trường tác động đến hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Các [...]

Bạn cần hỗ trợ?