0972.162.399
luanvanaz@gmail.com

Hướng dẫn

Phương pháp phân tích độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpa

Phương pháp phân tích độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpa

Độ tin cậy là mức độ mà thang đo được xem xét là nhất quán và ổn định (Parasuraman, 1991). Hay nói cách khác, độ tin cậy của một phép đo là mức độ mà phép đo tránh được sai số ngẫu nhiên. Trong nghiên cứu này, để đánh giá độ tin cậy (reliability) của từng thang đo, đánh giá độ phù hợp của từng mục hỏi (items) hệ số tương quan alpha của Cronbach (Cronbach’s Coefficient Alpha) được sử dụng.

Đo lường độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s alpha là một phép kiểm định thống kê về mức độ chặt chẽ mà các mục hỏi trong thang đo tương quan với nhau (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005), hệ số này đánh giá độ tin cậy của phép đo dựa trên sự tính toán phương sai của từng item và tính tương quan điểm của từng item với điểm của tổng các items còn lại của phép đo.

Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng hệ số alpha của từng thang đo từ 0.8 trở lên đến gần 1 thì thang đo lường là tốt, từ 0.7 đến gần 0.8 là sử dụng được. Cũng có nhà nghiên cứu đề nghị rằng hệ số alpha từ 0.6 trở lên là có thể sử dụng được trong trường hợp khái niệm đang nghiên cứu là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnh nghiên cứu (Nunnally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995 dẫn theo Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005).Vì vậy, đối với nghiên cứu này thì hệ số alpha từ 0.6 trở lên là chấp nhận được.

Khi đánh giá độ phù hợp của từng item, những item nào có hệ số tương quan biến tổng (item-total correlation) lớn hơn hoặc bằng 0.3 được coi là những item có độ tin cậy bảo đảm (Nguyễn Công Khanh, 2005), các item có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0.3 sẽ bị loại bỏ ra khỏi thang đo.

Phương pháp phân tích độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpa

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn thạc sĩ kế toán – Part 3

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn thạc sĩ kế toán – Part 3

Part 3 – Luận văn A-Z chia sẻ một số tên đề tài luận văn thạc sĩ kế toán cho các anh chị đang chuẩn bị viết luận văn cao học, luận văn thạc sĩ ngành kế toán tham khảo:

>>> Xem thêm : Part 1Part 2Part 3

Danh mục các đề tài luận văn thạc sỹ
Chuyên ngành Kế Toán

 1. Tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng CNTT tại . . .
 2. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại . . .
 3. Vận dụng chuẩn mực kê toán Việt Nam 14 để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công tại . . .
 4. Hoàn thiện công tác tổ chức lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại . . .
 5. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm gốc tại Công ty Bảo hiểm . . . .
 6. Hoàn thiện kiểm toán khoản mục . . . . trên báo cáo tài chính tại công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế . . . .
 7. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hoạt động sự nghiệp có thu tại trường/bệnh viện . .
 8. Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo tài chính tại . . . .
 9. Vận dụng chuẩn mực kế toán số 25 vào việc hoàn thiện công tác kế toán các khoản tiền vay, các khoản đầu tư vào công ty con và trình bày
 10. trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn . . . .
 11. Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty . . .
 12. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng . . .
 13. Xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành trong các công ty kiểm toán độc lập/tại công ty kiểm toán . . .
 14. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn . . .
 15. Tổ chức kế toán quản trị chi phí/doanh thu tại . . .
 16. Hoàn thiện kế toán cho vay tại Ngân hàng/chi nhánh Ngân hàng . . . .
 17. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ/hệ thống kiểm soát nội bộ tại . . . . .
 18. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại…
 19. Tổ chức ứng dụng các công cụ CNTT trong công tác phân tích tình hình tài chính tại . . .
 20. Xây dựng mô hình kế toán quản trị/kế toán quản trị chi phí tại . . .
 21. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn…
 22. Kế toán các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái tại các doanh nghiệp …
 23. Sử dụng công cụ kế toán trong công tác quản lý thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp tại Cục/Chi cục thuế . . .
 24. Hoàn thiện chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn . . . dưới góc nhìn của kiểm soát Nhà nước
 25. Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại . . . .
 26. Vận dụng chuẩn mực kế toán số 15 hợp đồng xây dựng để hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu hợp đồng xây dựng tại công ty xây dựng . . .
 27. Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán . . . thực hiện
 28. Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại . . . .
 29. Vận dụng chuẩn mực kế toán VN số 21 trong việc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại . . .
 30. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền/chu trình mua hàng-thanh toán tại . . .
 31. Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán ngân sách nhà nước trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin do Kiểm toán Nhà nước Khu vực . . . thực hiện
 32. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ tại . . .
 33. Hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC doanh nghiệp do Kiểm toán . . . . thực hiện
 34. Hoàn thiện quy trình kiểm toán Dự án đầu tư trong kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương do kiểm toán nhà nước khu vực . . . thực hiện
 35. Hoàn thiện mục tiêu, nội dung, quy trình và phương pháp kiểm toán thu nội địa trong kiểm toán Ngân sách địa phương do Kiểm toán Nhà nước khu vực . . . thực hiện
 36. Phân tích hiệu quả kinh doanh tại . . .
 37. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại . . .
 38. Phân tích thông tin kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn . . . nhằm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế
 39. Hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn/Tổng công ty . . .
 40. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thu, chi sự nghiệp trong điều kiện thực hiện cơ chế khoán thu, khoán chi tài chính tại . . .
 41. Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại . . .
 42. Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình doanh thu tại . . .
 43. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi phí tại . . .
 44. Đánh giá sự vận dụng các chính sách kế toán tại . . .
 45. Kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI do Cục thuế . . . thực hiện

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn thạc sĩ kế toán – Part 3

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn thạc sĩ kế toán – Part 2

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn thạc sĩ kế toán – Part 2

Part 2 – Luận văn A-Z chia sẻ một số tên đề tài luận văn thạc sĩ kế toán cho các anh chị đang chuẩn bị viết luận văn cao học, luận văn thạc sĩ ngành kế toán tham khảo:

>>> Xem thêm : Part 1Part 2Part 3

Danh mục các đề tài luận văn thạc sỹ
Chuyên ngành Kế Toán

 1. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Trường Trung Cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ.
 2. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Biên Hòa 2 – tỉnh Đồng Nai.
 3. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH Hồng Hà.
 4. Hoàn thiện công tác lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn Sonadezi.
 5. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát rủi ro tại các công ty dịch vụ bán vé máy bay ở Thành phố Hồ Chí Minh.
 6. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Gia Lợi.
 7. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty TNHH Chí Hùng.
 8. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát rủi ro tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 9. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ các khoản chi tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai.
 10. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh.
 11. Xây dựng phòng thực hành kế toán doanh nghiệp thương mại tại Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành – Nhơn Trạch.
 12. Kiểm soát rủi ro hoạt động xuất khẩu tại các Doanh Nghiệp Da Giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai – Thực trạng và giải pháp.
 13. Tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Bình Thuận.
 14. Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ các khoản thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Bà Rịa.
 15. Xây dựng phòng thực hành kế toán doanh nghiệp tại Trường cao đẳng nghề Lilama 2.
 16. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
 17. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa.
 18. Hoàn thiện hệ thống Kiểm soát nội bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.
 19. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Cổ phần Vietstar.
 20. Bình Tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Cty TNHH Cự Hùng II
 21. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại CTY TNHH MTV phần mềm kế toán và đại lý thuế An Đức
 22. Hoàn thiện phần mềm kế toán KeyFa áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 23. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế GTGT tại chi cục thuế thành phố Biên Hòa.
 24. Nghiên cứu ứng xử của nhà đầu tư chứng khoán đối với báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết công bố trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 25. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Gas Việt Nhật.
 26. Xây dựng kế toán quản trị tại Cty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam.
 27. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành.
 28. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố Biên Hòa.
 29. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty TNHH Midas ViNa.
 30. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Cty TNHH Xây Dựng Dũng Tâm.
 31. Vận dụng thông tin kế toán trong kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn K.J Vina.
 32. Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế TNDN tại chi cục thuế TP.Biên Hòa, thực trạng và giải pháp.
 33. Kế toán hoạt động dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai – thực trạng, giải pháp và hoàn thiện.
 34.  Tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1.
 35. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty sản xuất kinh doanh văn phòng phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 36. Hoàn thiện công tác kiểm tra chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai do Sở Tài chính Đồng Nai thực hiện
 37. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của các Trường Dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 38. Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Ajnomoto Việt Nam
 39. Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Biên Hòa
 40. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận
 41. Kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai
 42. Tổ chức kế toán chi phí sản phẩm và định giá bán linh hoạt tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 43. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công Ty TNHH Tân Phú Hòa

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn thạc sĩ kế toán – Part 2

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành kế toán – Part 1

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành kế toán – Part 1

Part 1 – Luận văn A-Z chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành kế toán cho các anh chị đang chuẩn bị viết luận văn cao học, luận văn thạc sĩ  ngành kế toán tham khảo:

>>> Xem thêm : Part 1Part 2Part 3

Đánh giá tác động của các yếu tố tài chính đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên sàn Upcom Việt Nam

Đo lường của các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của các công ty xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng thông tin kế toán ở các công ty dịch vụ kế toán tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhận diện dấu hiệu gian lận trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến giá phí kiểm toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất điều – tỉnh Bình Phước

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp sản xuất có nguồn nguyên liệu chính từ dừa tại tỉnh Bến Tre

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận tại các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Sử dụng chỉ số M và chỉ số Z nhằm phát hiện khả năng gian lận trên báo cáo tài chính và nguy cơ phá sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần CBTS & XNK Phương Anh

Ứng dụng kế toán môi trường tại công ty cổ phần địa chất và khoáng sản Vinacomin (Geosimco)

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi cục phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán ở những doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư vào công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tác động của yếu tố lợi ích đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng Chương trình kiểm toán mẫu tại các Doanh nghiệp kiểm toán ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Tân Thành – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hoàn thiện hệ thống dự toán ngân sách tại Trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức

Phân tích chi phí tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Quận Tân Bình TP.Hồ Chí Minh

Cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 7

Các nhân tố tác động đến tính kịp thời của Báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết trên HOSE

Vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS1) để lập và trình bày báo cáo tài chính lần đầu tại Công ty TNHH phát triển phần mềm Shin Way

Các nhân tố tác động đến việc xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với quá trình nhập – xuất hàng tại Công ty TNHH TM DV LB

Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam – Nghiên cứu tại thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Quỹ trợ vốn CEP theo hướng quản lý rủi ro hoạt động

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường đại học FPT

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin công bố của công ty niêm yết trên sàn chứng khóa TP.HCM

Hoàn thiện việc vận dụng chính sách kế toán tại Công ty cổ phần Tiếp Vận Xanh

Kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Hùng Vương

Sự tác động của hệ thống kiểm soát nội bộ đến chất lượng đào tạo tại Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động của Công ty cổ phần Tiếp Vận Xanh

Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nghiên cứu tác động của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán HNX

Tác động của quản trị công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết thuộc nhóm VN100

Những nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc nhóm ngành thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quản lý vật tư tại Công ty cổ phần địa chất và khoáng sản – Vinacomin

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình thu kinh phí công đoàn tại Công đoàn ngành dệt may TP. Hồ Chí Minh

Tác động của đòn bẫy tài chính, sự đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp bị hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần giám định khử trùng Vietnam control

Vận dụng INTOSAI 2013 đo lường sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Trường cao đẳng công lập Thành phố Hồ Chí Minh

Các nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận kế toán của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường trung cấp tổng hợp TP. HCM theo hướng INTOSAI 2013

Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ tại bộ phận kế toán của Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết VN30

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành kế toán – Part 1

Khái niệm về sinh kế

Khái niệm về sinh kế

Ý tưởng về sinh kế đã có từ tác phẩm của Robert Chambers vào giữa những năm 80 (sau đó được phát triển bởi Chamber, Conway và những người khác vào đầu những năm 1990). Từ đó một số cơ quan phát triển đã tiếp nhận khái niệm sinh kế và cố gắng đưa vào thực hiện.

Một sinh kế gồm có những khả năng, những tài sản (bao gồm cả nguồn tài nguyên vật chất và xã hội) và những hoạt động cần thiết để kiếm sống. Một sinh kế được xem là bền vững khi nó có thể đối phó và khôi phục trước tác động của những áp lực và những cú sốc, và duy trì hoặc tăng cường những năng lực lẫn tài sản của nó trong hiện tại và tương lai, trong khi không làm suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên (Chambers, R. And G. Conway, 1992).

Chiến lược sinh kế là quá trình sinh ra quyết định về các vấn đề cấp hộ, bao gồm những vấn đề như thành phần của hộ, tính gắn bó giữa các thành viên, phân bổ các nguồn lực vật chất và chi phí vật chất của hộ (Seppala, 1996).

Khái niệm về sinh kế của hộ hay một cộng đồng là một tập hợp của các nguồn lực và khả năng của con người kết hợp với những quyết định và những hoạt động mà họ sẽ thực hiện để không những kiếm sống mà còn đạt đến mục tiêu đa dạng hơn. Hay nói cách khác, sinh kế của một hộ gia đình hay một cộng đồng còn được gọi là kế sinh nhai của hộ gia đình hay cộng đồng đó.

Để duy trì sinh kế, mỗi hộ gia đình thường có các kế sách sinh nhai khác nhau. Kế sách sinh nhai của hộ hay chiến lược sinh kế của hộ là quá trình ra quyết định về các vấn đề cấp hộ. Bao gồm những vấn đề như thành phần của hộ, tính gắn bó giữa các thành viên, phân bổ các nguồn lực vật chất và chi phí vật chất của hộ. Chiến lược sinh kế của hộ phải dựa vào năm loại nguồn lực (tài sản) cơ bản sau:

– Nguồn nhân lực: Bao gồm kỹ năng, kiến thức, khả năng lao động và sức khoẻ con người. Các yếu tố đó giúp cho con người có thể theo đuổi những chiến lược tìm kiếm thu nhập khác nhau và đạt những mục tiêu kế sinh nhai của họ. Ở mức độ gia đình nguồn nhân lực được xem là số lượng và chất lượng nhân lực có sẵn.

– Nguồn lực xã hội: Là những nguồn lực định tính dựa trên những gì mà con người đặt ra để theo đuổi mục tiêu kế sinh nhai của họ. Chúng bao gồm uy tín của hộ, các mối quan hệ xã hội của hộ.

– Nguồn lực tự nhiên: Là cơ sở các tài nguyên thiên nhiên của hộ hay của cộng đồng, được trông cậy vào để sử dụng cho mục đích sinh kế như đất đai, nguồn nước, cây trồng, vật nuôi, mùa màng v.v.

Trong thực tế, sinh kế của người dân thường bị tác động rất lớn bởi những biến động của nguồn lực tự nhiên. Trong các chương trình di dân tái định cư, việc di chuyển dân đã làm thay đổi nguồn lực tự nhiên của người dân và qua đó đã làm thay đổi sinh kế của họ.

– Nguồn lực vật chất: Bao gồm tài sản hộ gia đình hỗ trợ cho sinh kế như nhà ở, các phương tiện sản xuất, đi lại, thông tin v.v.

– Nguồn lực tài chính: Là những gì liên quan đến tài chính mà con người có được như: Nguồn thu nhập tiền mặt, tiền tiết kiệm, tín dụng và các nguồn khác như lương, nguồn hỗ trợ, viện trợ từ bên ngoài cho hộ gia đình và cho cộng đồng.

Mỗi hộ dân là một bộ phận cấu thành nên cộng đồng họ đang sống, các tài sản và nguồn lực của họ cũng là một phần tài sản và nguồn lực của cộng đồng đó, vì vậy chiến lược sinh kế của mỗi hộ đều có sự tương đồng và phù hợp với nhau cũng như phù hợp với chiến lược sinh kế của cộng đồng.

Chiến lược sinh kế cộng đồng cũng dựa trên năm loại nguồn lực trên nhưng mang ý nghĩa rộng hơn cho cả cộng đồng, đó là số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của cộng đồng; Thể chế chính trị, phong tục, tập quán, uy tín của cả cộng đồng; Điều kiện tự nhiên của địa bàn cộng đồng sinh sống; Các cơ sở hạ tầng xã hội hỗ trợ cho sinh kế như giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống ngăn, tiêu nước, cung cấp năng lượng, thông tin, v.v.

Khái niệm về sinh kế