LV-Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT

Mục lục

Luận văn kế toán – Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT

1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu:

 1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu.

 Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế v ì vậy môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng trở nên sôi động và cạnh tranh gay gắt. Cạnh tranh là một xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường, nhất là trong điều kiện nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Cạnh tranh cũng là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất vươn lên tự khẳng định mình, không ngừng hoàn thiện để tồn tại và phát triển. Do đó, doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả mới có thể đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, vừa có điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước. Để có thể cạnh tranh thì các nhà quản lí phải am hiểu thị trường, nắm bắt được thông tin kịp thời bên cạnh đó phải điều chỉnh lại cơ cấu quản lí, hình thức kinh doanh cho hợp lý và để hoạt động có hiệu quả cao thì các doanh nghiệp phải phân tích, đánh giá toàn bộ quá trình hoạt động và kinh doanh của mình dựa trên số liệu của kế toán. Thông qua phân tích, doanh nghiệp mới có thể khai thác hết khả năng tiềm tàng, hiểu rõ những tiềm ẩn chưa được phát hiện. Cũng qua đó doanh nghiệp mới thấy rõ nguyên nhân nguồn gốc của các vần đề phát sinh v à có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Nhận thức được tầm quan trọng đó nên em đã chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT” để nghiên cứu trong thời gian thực tập tốt nghiệp của mình tại công ty. Quá trình nghiên cứu sẽ giúp em có cái nhìn hệ thống hơn về hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp và đồng thời cũng để mở rộng kiến thức nhất định về nội dung, phương pháp phân tích.

1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn.

Đề tài được thực hiện dựa trên những kiến thức tổng hợp từ các môn học như: phân tích hoạt động kinh tế, quản trị tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh, kế toán quản trị để hoàn thành luận văn.

 Đề tài chỉ tập trung phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua 3 năm (2006-2008). Việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá kết quả kinh doanh, phát hiện những khả năng tiềm tàng cũng như nhìn nhận đúng sức mạnh, hạn chế của doanh nghiệp. Đó là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp ra các quyết định kinh doanh và phòng ngừa rủi ro.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.

 1.2.1. Mục tiêu chung.

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT nhằm đánh giá tình hình hoạt động của công ty, từ đó tìm ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể.

– Phân tích kết quả về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty qua 3 năm.

– Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

– Phân tích các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh.

– Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong tương lai.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

 1.3.1. Không gian.

Luận văn được thực hiện tại công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT, Cần Thơ.

1.3.2. Thời gian.

Luận văn được thực hiện trong thời gian 02/02/2009 đến 25/04/2009. Số liệu sử dụng trong luận văn là từ năm 2006 đến 2008.

1.4. Câu hỏi nghiên cứu.

– Kết quả chung về hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm như thế nào?

– Những nhân tố nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty?

 – Tình hình thanh toán và khả năng sinh lời có tốt không?

– Hiệu quả hoạt động của công ty so với mặt bằng chung của cả ngành?

1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

Trong quá trình thực hiện đề tài em tham khảo một số tài liệu sau:

1.  Nguyễn Tấn Bình (2003). Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

2.    Nguyễn Thanh Nguyệt, Trần Ái Kết (2001). Quản trị tài chính, Tủ sách Trường Đại học Cần Thơ.

3. TS. Đặng Thị Kim Cương, Phạm Văn Dược. Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Tổng Hợp, Thành Phố Hồ Chí Minh.

4. Phan Đức Dũng, Nguyễn Thị Mỵ (2006). Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống Kê, Thành Phố Hồ Chí Minh.

5. Trường Đại Học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh-Khoa Kế Toán-Tài Chính- Ngân Hàng (1993). Kế Toán Quản Trị.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………. 1

 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 1

1.1.1 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu………………………………………………… 1

1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn…………………………………………………………….. 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………………….. 2

1.2.1. Mục tiêu chung …………………………………………………………………………… 2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể……………………………………………………………………………. 2

1.3. Phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………………………… 2

1.3.1. Không gian …………………………………………………………………………………. 2

1.3.2. Thời gian ……………………………………………………………………………………. 2

1.4. Câu hỏi nghiên cứu ……………………………………………………………………………. 2

1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu ……………………………. 3

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp luận ……………………………………………………………………………… 4

2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ, nôi dung của phân tích hoạt động kinh doanh

2.1.1.1. Khái niệm …………………………………………………………………………….. 4

2.1.1.2. Ý nghĩa ………………………………………………………………………………… 4

2.1.1.3. Nhiệm vụ ……………………………………………………………………………… 5

2.1.1.4. Nội dung ………………………………………………………………………………. 5

2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ……………….. 6

2.1.3. Đối tượng sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ………… 7

2.1.3.1. Doanh thu …………………………………………………………………………….. 7

2.1.3.2. Chi phí …………………………………………………………………………………. 8

2.1.3.3. Lợi nhuận …………………………………………………………………………… 10

2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh ………………………. 10

2.1.4.1. Các chỉ tiêu thanh toán …………………………………………………………. 10

2.1.4.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn …………………………………………. 11

2.1.4.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận ………………………………………………………. 12

2.2. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………….. 13

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu………………………………………………………. 13

2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu …………………………………………………….. 14

2.2.2.1. Phương pháp so sánh ……………………………………………………………. 14

2.2.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn …………………………………………….. 15

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TVT

3.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT ………. 17

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ………………………………………………….. 17

3.1.2. Nội dung hoạt động của công ty ………………………………………………….. 18

3.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự ………………………………………………………….. 19

3.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm (2006-2008)

3.3. Thuận lợi và khó khăn ……………………………………………………………………… 24

3.4. Phương hướng hoạt động năm 2009…………………………………………………… 24

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TVT……………………………….. 26

4.1. Phân tích doanh thu …………………………………………………………………………. 26

4.1.1. Phân tích chung về doanh thu của công ty qua 3 năm …………………….. 26

4.1.2. Nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu ……………………………………………….. 28

4.2. Phân tích chi phí ……………………………………………………………………………… 29

4.2.1. Phân tích chung về chi phí của công ty qua 3 năm …………………………. 29

4.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí ……………………………………………………. 32

4.3. Phân tích lợi nhuận ………………………………………………………………………….. 34

4.3.1. Phân tích chung về lợi nhuận của công ty qua 3 năm ……………………… 34

4.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ………………………………………….. 35

4.4. Phân tích tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh .. 37

4.4.1. Các tỷ số khả năng thanh toán …………………………………………………….. 38

4.4.1.1. Hệ số thanh toán ngắn hạn ……………………………………………………. 38

4.4.1.2. Hệ số thanh toán nhanh ………………………………………………………… 39

4.4.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn ……………………………………………….. 39

4.4.2.1. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho ………………………………………………. 40

4.4.2.2. Vòng quay vốn lưu động ………………………………………………………. 41

 4.4.2.3. Vòng quay tài sản cố định …………………………………………………….. 41

4.4.2.4. Vòng quay tổng tài sản …………………………………………………………. 42

4.4.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận…………………………………………………………….. 42

4.4.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ……………………………………………. 43

4.4.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản …………………………………………. 43

4.4.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ……………………………………. 44

4.5. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động……………………………………………….. 44

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ……………………………………………………………. 46

5.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho công ty …………………………. 46

5.2. Đẩy nhanh tiến độ các dự án kinh doanh …………………………………………….. 47

5.3. Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu ………………………………………………………. 47

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………….. 49

6.1. Kết luận………………………………………………………………………………………….. 49

6.2. Kiến nghị ……………………………………………………………………………………….. 49

6.2.1. Đối với nhà nước……………………………………………………………………….. 49

6.2.2. Đối với công ty …………………………………………………………………………. 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 51

PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………………………. 52

Download luận văn kế toán – Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT

Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

1 thoughts on “LV-Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT

  1. lương thị ngọc kiều says:

    ad cho em xin bài LV-phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn và xây dựng TVT ạ. e làm bài báo cáo dựa theo nd như đã có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?