092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Trình tự tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Quá trình tái cấu trúc tài chính thực hiện qua 4 bước cơ bản sau:

Bước 1: Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính và cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình tài chính và cấu trúc tài chính của doanh nghiệp cho phép nhìn nhận bức tranh chân thực về tình hình tài chính và cấu trúc tài chính hiện tại của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu và phương án tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Mục tiêu chung của tái cấu trúc tài chính nhằm tạo ra sức mạnh tài chính cần thiết để nâng cao khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo năng lực cạnh tranh và sự tăng trưởng.

Mục tiêu chi tiết là làm giảm bớt áp lực lên dòng tiền và lợi nhuận, cung cấp những nguồn vốn mới cho quá trình tăng trưởng, mở đường cho sự hợp tác chiến lược thành công thông qua việc phát hành cổ phiếu cũng như nợ vay cho các đối tác chiến lược và ổn định hóa nhóm nhà tài trợ, thúc đẩy sự tham gia và chia sẻ của nhóm nhà tài trợ vào thành công của doanh nghiệp.

➯ Xem thêm: Khái niệm tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

Bước 2: Hoạch định cấu trúc tài chính mục tiêu.

Lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu cho rằng tồn tại một cấu trúc tài chính tối ưu, chi phí sử dụng vốn phụ thuộc vào cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Cấu trúc tài chính tối ưu là cấu trúc tài chính làm cân bằng giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời danh cho chủ sở hữu, qua đó tối đa hóa giá trị công ty hay tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn bình quân của công ty.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc hoạch định cấu trúc tài chính tối ưu một cách chính xác là rất khó khăn. Vì vậy, căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường, từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời trong điều kiện, hoàn cảnh kinh doanh cụ thể để hoạch định cấu trúc tài chính mục tiêu của doanh nghiệp.

Khi điều kiện, hoàn cảnh kinh doanh theo thời gian có thể thay đổi căn bản, cấu trúc tài chính mục tiêu cũng phải thay đổi. Nhưng doanh nghiệp luôn cần có cấu trúc tài chính mục tiêu nhất định và việc huy động vốn phải luôn hướng đến cấu trúc tài chính này.

Bước 3: Xây dựng và lựa chọn giải pháp thực hiện tái cấu trúc tài chính

Căn cứ vào cấu trúc tài chính mục tiêu được xác định ở bước 2. Doanh nghiệp cần xây dựng và lựa chọn các giải pháp thực hiện tái cấu trúc tài chính. Các phương án tái cấu trúc tài chính phải chỉ ra được lộ trình tái cấu trúc tài chính, các giải pháp cụ thể tương ứng với từng giai đoạn.

Lộ trình tái cấu trúc tài chính phải phù hợp với bối cảnh kinh tế được dự báo, chiến lược phát triển doanh nghiệp. Giải pháp tái cấu trúc tài chính phải chỉ ra được nhiệm vụ và kế hoạch cụ thể như kế hoạch xử lý nợ, kế hoạch tăng phần vốn góp của chủ sở hữu, kế hoạch tái cấu trúc sở hữu…

Bước 4: Tổ chức thực hiện và đánh giá giải pháp

Doanh nghiệp tổ chức thực hiện tái cấu trúc tài chính theo phương án được lựa chọn. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào diễn biến thực tế của hoạt động kinh doanh, bối cảnh kinh tế có thể điều chỉnh các nội dung cụ thể trong phương án tái cấu trúc tài chính đã được xây dựng.

Qua mỗi giai đoạn thực hiện, doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá lại tiến độ, kết quả và sự phù hợp của các giải pháp nhằm kịp thời rút kinh nghiệm, giải quyết những vướng mắc và thực hiện những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với điều kiện mới.

Trong quá trình thực hiện tái cấu trúc tài chính, cần xây dựng các chỉ tiêu đánh giá mức độ phù hợp của các mục tiêu tái cấu trúc. Tái cấu trúc còn cần đảm bảo khả năng tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, đảm bảo phân bổ nguồn lực theo hướng gia tăng vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đồng thời cải thiện các chỉ tiêu về khả năng sinh lời và hạn chế rủi ro ở mức có thể kiểm soát.

Trình tự tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Trình tự tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Bình luận