092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm, bản chất của thị trường chứng khoán

Thị trƣờng chứng khoán (TTCK) có tầm quan trọng rất lớn đối với bất kỳ nền kinh tế nào, là nơi rất nhạy cảm với các thông tin của nền kinh tế, là nơi phát tín hiệu nhanh nhất tới các nhà quản lý, các thành viên của thị trƣờng và đặc biệt là các nhà đầu tƣ để xác định hƣớng đầu tƣ thích hợp.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán luôn chứa đựng yếu tố rủi ro cũng nhƣ khả năng mang lại lợi nhuận cao cho những ngƣời tham gia.

Do vậy, một số thành viên có thể bất chấp luật pháp hoặc lợi dụng những kẻ hở của luật pháp để thực hiện những hành vi bất chính vì mục tiêu lợi nhuận. Chính vì lý do đó, thị trường chứng khoán luôn cần một hệ thống luật pháp nghiêm minh, một cơ chế quản lý hiệu quả, một môi trƣờng hoạt động minh bạch và một sân chơi công bằng cho các nhà đầu tƣ.

Xét về mặt hình thức, “thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch, mua bán các loại chứng khoán. Việc mua bán này đƣợc tiến hành ở thị trƣờng sơ cấp khi ngƣời mua mua đƣợc chứng khoán lần đầu từ những ngƣời phát hành và ở thị trƣờng thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã đƣợc phát hành ở thị trƣờng sơ cấp. Do vậy thị trường chứng khoán là nơi các chứng khoán đƣợc phát hành và trao  đổi” [23].

Nhƣng xét về mặt bản chất thì đây là quá trình vận động của tƣ bản, chuyển từ tƣ bản sở hữu sang tƣ bản kinh doanh. Nhƣ vậy có thể nói, TTCK là nơi các nhà đầu tư tiến hành các hoạt động mua, bán các loại chứng khoán, hay nói cách khác TTCK là nơi trao đổi các nguồn tài chính trung và dài hạn.

Khái niệm, bản chất của thị trường chứng khoán

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái niệm, bản chất của thị trường chứng khoán

One Comment

Bình luận