Đánh Giá Ô Nhiễm Môi Trường Từ Các Hoạt Động Du Lịch Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Mục lục

Luận văn ngành môi trường – Đánh Giá Ô Nhiễm Môi Trường Từ Các Hoạt Động Du Lịch, Đề Xuất Các Hoạt Động Du Lịch Nhằm Bảo Vệ Môi Trường Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

1.1. Đặt vấn đề

Môi trường đóng vai trò quan trọng trong hoạt động phát triển du lịch. Môi trường vừa là điều kiện vừa là tài nguyên cho phát triển du lịch. Ngược lại, môi trường, đặc biệt là môi trường tự nhiên cũng chịu sự tác động sâu sắc của hoạt động du lịch. Mặc dù môi trường tự nhiên có khả năng tự phục hồi nhưng nếu du lịch phát triển ồ ạt sẽ gây lên những suy thoái môi trường trầm trọng. Do vậy, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động du lịch.

Bảo vệ môi trường tự nhiên là một nội dung quan trọng của chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung và du lịch nói riêng của quốc gia. Nếu không đặt vị trí bảo vệ môi trường lên hàng đầu thì không thể đạt được mục tiêu phát triển ngành du lịch tại địa phương hay một vùng.

Du lịch và môi trường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ sự biến đổi khí hậu, môi trường sinh thái…Môi trường là tiền đề, cơ sở phát triển du lịch và ngược lại du lịch tác động đến môi trường trên hai khía cạnh tích cực và tiêu cực.

Muốn bảo vệ môi trường tự nhiên bởi sự tác động của du lịch và các ngành khác thì phải nhận thức được tính chất hoạt động của du lịch và đặc điểm các vùng du lịch có liên quan ảnh hưởng bởi hoạt động của các ngành kinh tế khác.

Do vậy, bảo vệ môi trường luôn là vấn đề có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội và đặc biệt đối với hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường tựnhiên không chỉ mang nội dung trong quản lý nhà nước mà còn mang nội dung chính trị, kinh tế, xã hội.

Trong nhiều năm qua, cùng với quá trình đổi mới, phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đã huy động nhiều nguồn lực trong xã hội để tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn có chiều hướng gia tăng, thậm chí có nơi xảy ra với mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và sức khỏe, đời sống nhân dân.

Do vậy, nhằm đánh giá lại thực trang ô nhiễm môi trường tại Tp.HCM em đã chọn đề tài “Đánh Giá Ô Nhiễm Môi Trường Từ Các Hoạt Động Du Lịch, Đề Xuất Các Hoạt Động Du Lịch Nhằm Bảo Vệ Môi Trường Ở Thành Phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình

1.2. Mục tiêu của đề tài

Luận văn được tiến hành nghiên cứu nhằm đề xuất các hoạt động du lịch nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Từ đó, luận văn đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu sau đây:

+ Cơ sở lý luận các vấn đề về du lịch và bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch

+ Thực trạng hoạt động du lịch và công tác bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch tại Tp.HCM

+ Đề xuất một số hoạt động du lịch nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên tại Tp.HCM

1.3. Nội dung của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch tại Tp.HCM

Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Do hạn chế về nguồn lực và thời gian, luận văn xác định phạm vi nghiên cứu:

– Phạm vi về vấn đề nghiên cứu: Mô tả hiện trạng một số thành phần tự nhiên có thể

quan trắc được và có số liệu thống kê và nghiên cứu của các cơ quan chuyên môn;

tác động của ngành du lịch đến môi trường tự nhiên; tập trung vào các hoạt động bảo

vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch ở Tp.HCM.

– Phạm vi về không gian: Tác giả lựa chọn nghiên cứu Tp.HCM là điểm du lịch đã và đang phát triển và đã thực hiện một số hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên ở đây.

– Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu về tình hình hiện tại, các số liệu được sử dụng chủ yếu được thống kê từ 2008- nay.

1.4. Phương pháp thực hiện

  • Phương pháp nghiên cứu và xử lý tài liệu

Thu thập số liệu, tài liệu của cơ quan quản lý nhà nước về qui định của hoạt động bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch (Báo cáo môi trường quốc gia năm 2007, Báo cáo môi trường Tp.HCM năm 2010, Tài liệu khóa tập huấn về bảo vệ môi trường du lịch cho cán bộ quản lý về du lịch…)

Thu thập các số liệu, tài liệu tại cơ quan quản lý cấp địa phương phục vụ cho tìm hiểu, nhận định các hoạt động bảo vệ môi trường tại khu du lịch.

  • Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân

Tác giả đã thực hiện phỏng vấn có sự tham gia thảo luận của người khách du lịch và người làm du lịch về các vấn đề liên quan tới môi trường tự nhiên tại một số điểm gần các khu du lịch tại Tp.HCM. Tác động của du lịch tới môi trường tự nhiên. Nhận thức của khách du lịch và người làm du lịch về vai trò của môi trường với du lịch. Hiệu quả của các hoạt động bảo vệ môi trường (tuyên truyền, giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức, hỗ trợ kinh phí thực hiện bảo vê môi trường…) cũng được tác giả và người làm du lịch tham gia thảo luận, trao đổi một cách khách quan.

  • Phương pháp khảo sát thực địa

Học viên trực tiếp đến các khu du lịch tại Tp.HCM quan sát thực tế về tình hình hoạt động du lịch và hiện trạng môi trường tự nhiên tại đây

1.5. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm 4 chương:

            Chương 1: Mở đầu

            Chương 2: Khái Quát Chung Về Vấn Đề Du Lịch Vảo Vệ Môi Trường

            Chương 3: Thực trang ô nhiễm môi trường tại TP.HCM hiện nay

            Chương 4 : Giải pháp và kiến nghị

Download luận văn ngành môi trường – Đánh Giá Ô Nhiễm Môi Trường Từ Các Hoạt Động Du Lịch, Đề Xuất Các Hoạt Động Du Lịch Nhằm Bảo Vệ Môi Trường Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Ô Nhiễm Môi Trường

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?