092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp để tái cơ cấu nền kinh tế

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp để tái cơ cấu nền kinh tế

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế ở các nước khác nhau được thực hiện không hoàn toàn giống nhau, tùy thuộc vào mục tiêu, điều kiện của mỗi nước. Qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nước có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây

Một là, cần nhận thực đúng đắn vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu nền kinh tế. Thuế  thu nhập doanh nghiệp không chỉ là một trong những nguồn thu quan trọng của NSNN, đảm bảo nguồn tài chính cần thiết cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, mà thông qua các quy định của chính sách thuế TNDN như phân biệt thuế suất, áp dụng các ưu đãi thuế qua đó góp phần điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế.

Hai là, định hướng ưu đãi thuế  thu nhập doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu, định hướng tái cơ cấu nền kinh tế cho mỗi giai đoạn cụ thể.

Ba là, để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể sử dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đặc biệt để thu hút nguồn vốn này vào các ngành nghề, lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

Bốn là, để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần xây dựng các cơ chế ưu đãi thuế đặc biệt để khuyến khích đầu tư vào các vùng kinh tế trọng điểm, khu phát triển công nghệ cao, khu công nghiệp nhằm phát huy vai trò đầu tàu tăng trưởng nhanh của các khu vực này, từ đó kéo theo sự tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp để tái cơ cấu nền kinh tế

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp để tái cơ cấu nền kinh tế

Bình luận