Tag Archives: sản phẩm du lịch

Các đặc tính của sản phẩm du lịch

Sản phẩm du lịch có những đặc tính cơ bản sau: Tính vô hình : [...]

Các tiêu chí về phát triển sản phẩm du lịch

Các tiêu chí về phát triển sản phẩm du lịch Sự phát triển các sản [...]

Nguyên tắc phát triển sản phẩm du lịch

Nguyên tắc phát triển sản phẩm du lịch 1. Nguyên tắc phù hợp với nhu [...]

Nội dung phát triển sản phẩm du lịch

Nội dung phát triển sản phẩm du lịch 1. Xây dựng chiến lược phát triển [...]

Một số mô hình sản phẩm du lịch tiêu biểu

Một số mô hình sản phẩm du lịch tiêu biểu Từ những đặc điểm riêng [...]

1 Comments

Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù

Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù Sản phẩm du lịch đặc thù là [...]

1 Comments

Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch ở Indonesia

Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch ở Indonesia Đất nước và tiềm năng [...]

Đặc trưng của sản phẩm du lịch

Đặc trưng của sản phẩm du lịch Sản phẩm du lịch có một số điểm [...]

7 Comments

Bạn cần hỗ trợ?