Tag Archives: kiểm toán

Khái niệm khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán

Từ khi ra đời lần đầu tiên trong nghiên cứu của Liggio (1974), thuật ngữ [...]

Khái quát về kiểm toán và kiểm toán độc lập

Khái quát về kiểm toán và kiểm toán độc lập Có thể nói hoạt động [...]

Khái niệm về lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Khái niệm về lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính Lập kế hoạch [...]

1 Comments

Vai trò của công tác lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Vai trò của công tác lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính Công [...]

Quy trình kiểm toán trong báo cáo tài chính

Quy trình kiểm toán trong báo cáo tài chính * Khảo sát, đánh giá KH [...]

Vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

Vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính [...]

Khái niệm về kế hoạch và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính

Khái niệm về kế hoạch và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo [...]

Bạn cần hỗ trợ?