Mục tiêu và yêu cầu Quản lý rủi ro đối với Công ty chứng khoán

mua bán và sáp nhập

Mục tiêu và yêu cầu Quản lý rủi ro đối với Công ty chứng khoán

Quyết định 105 được ban hành bởi UBCKNN ngày 28/2/2013 đã tạo ra hành lang pháp lý cụ thể cho các Công ty chứng khoán thực hiện công tác Quản lý rủi ro một cách hệ thống. Quy chế này ra đời nhằm chuẩn hóa và phổ biến các nguyên tắc chung nhất mà tất cả các Công ty chứng khoán phải tuân thủ. Theo đó, các Công ty chứng khoán phải triển khai: (1) tổ chức bộ máy Quản lý rủi ro; (2) Ban hành chính sách rủi ro; (3) Phát triển và thực hiện các quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động Quản lý rủi ro nhằm đạt được các mục tiêu:

– Đảm bảo công ty có các cấu trúc và quy trình cần thiết đả bảo vệ công ty khỏi các trạng thái rủi ro không chấp nhận được cũng như tận dụng được các cơ hội tiềm ẩn của nó.

– Chủ động nhận dạng, nắm bắt và quản lý được các rủi ro cố hữu trong các dịch vụ và gắn liền cùng với các kế hoạch, chiến lược của công ty, khuyến khích việc chấp nhận rủi ro có cân nhắc và có trách nhiệm.

– Mọi rủi ro có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến hiệu quả và mục tiêu hoạt động của Công ty chứng khoán đều phải được nhận dạng, đo lường, đánh giá một cách thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và có biện pháp Quản lý rủi ro thích hợp.

Hệ thống Quản lý rủi ro của các Công ty chứng khoán cũng phải đảm bảo các yếu tố sau:

– Có sự giám sát của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ.

– Kế hoạch triển khai thông qua các chính sách, quy trình đầy đủ

– Chiến lược Quản lý rủi ro rõ ràng, minh bạch thể hiện qua chính sách rủi ro trong dài hạn và trong từng giai đoạn cụ thể được HĐQT hoặc hội đồng thanh viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

– Công tác quản lý, kiểm tra, rà soát thường xuyên của Tổng Giám đốc

– Ban hành và triển khai đầy đủ các chính sách, quy trình Quản lý rủi ro và các hạn mức rủi ro, thiết lập hoạt động thông tin Quản lý rủi ro phù hợp.

Hoạt động Quản lý rủi ro về bản chất là một hoạt động điều hành của doanh nghiệp. Chính doanh nghiệp phải có ý thức nâng cao năng lực hoạt động Quản lý rủi ro để từ đó nâng cao năng lực quản lý điều hành của mình. Việc áp dụng quy chế một cách đối phó, chiếu lệ sẽ không mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp. Về lâu dài, như một tất yếu khách quan, để tạo dựng và duy trì niềm tin của khách hàng, các Công ty chứng khoán sẽ phải triển khai hệ thống Quản lý rủi ro một cách chặt chẽ nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng cũng như của chính mình. Qua đó, các Công ty chứng khoán có thể tận dụng việc tạo dựng hệ thống Quản lý rủi ro tốt như là công cụ cạnh tranh hiệu quả nhằm thu hút khách hàng.

Mục tiêu và yêu cầu Quản lý rủi ro đối với Công ty chứng khoán

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?