Tag Archives: Lý thuyết đánh đổi

Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn

Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn được đưa ra bởi nhiều nhà [...]

Lý thuyết đánh đổi (Trade – Off theory)

Lý thuyết đánh đổi (Trade – Off theory) Năm 1963, Modigliani và Miller (M&M) tiếp [...]

Bạn cần hỗ trợ?