0972.162.399
luanvanaz@gmail.com

Ths – Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus Oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó

Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus Oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định  tính chất lý hóa của nó

 Lời nói đầu

Endo-β-1,4-glucanase là một trong  ba  dạng của cellulase.  Chúng thuộc nhóm enzyme thủy phân, có khả năng phân cắt liên kết β-1,4-glucosidie một cách ngẫu nhiên bên trong phân tử cellulose, oligosaccharide, disaccharide và một số chất tƣơng  tự khác có cầu nối β-glucan.  Endo-β-1,4-glucanase phân giải mạnh mẽ cellulose vô định hình.

Endo-β-1,4-glucanase đƣợc sinh tổng hợp từ rất nhiều nguồn khác nhau như động vật (thuộc các nhóm thân mềm, lợn, gà); thực vật (mầm của các hạt ngũ cốc nhƣ đại mạch, yến mạch, lúa mì, mạch đen) và vi sinh vật. Tuy nhiên, nguồn thu enzyme chủ yếu vẫn từ vi sinh vật. Vi sinh vật sinh enzyme hết sức đa dạng nhƣ nấm sợi (Aspergillus niger, A. oryzae, A. aculeatus, Trichoderma viride) và vi khuẩn (thuộc họ Bacillus).

Endo-β-1,4-glucanase  đƣợc  ứng  dụng  rộng  rãi  vào  nhiều  ngành  khác nhau như công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy; công nghiệp chế biến thực phẩm; công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi; công nghiệp chế biến dung môi hữu cơ; hay công nghiệp xử lý rác thải và sản xuất phân bón vi sinh.

Với tiềm năng ứng  dụng  to  lớn của endo-β-1,4-glucanase và  nguồn vi sinh vật tổng hợp enzyme rất đa dạng, đồng thời nhằm tận dụng các phế phụ phẩm trong nông nghiệp, chúng tôi đã chọn đề tài:  Tuyển  chọn,  nuôi  cấy  chủng  Aspergillus  oryzae  sinh  tổng  hợp  endo-β-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó

Với mục tiêu: a) Tuyển chọn chủng nấm A. oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase cao;  b) Tối ƣu điều kiện sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase ngoại bào từ chủng A. oryzae và xác định tính chất hóa lý của endo-β-1,4-glucanase.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. ĐỊNH NGHĨA …………………………………………………………………………….. 2

1.2. NGUỒN GỐC VÀ PHÂN LOẠI……………………………………………………. 2

1.2.1. Nguồn gốc ……………………………………………………………………………….. 2

1.2.2. Phân loại enzyme ……………………………………………………………………… 3

1.3. CẤU TRÚC ………………………………………………………………………………… 5

1.3.1. Cấu trúc bậc nhất ………………………………………………………………………. 5

1.3.2. Cấu trúc không gian ………………………………………………………………….. 6

1.4. CƠ CHẾ XÚC TÁC …………………………………………………………………….. 8

1.5. Khái quát về Aspergillus oryzae …………………………………………………… 10

1.6. Ứng dụng …………………………………………………………………………………. 11

1.6.1. Trong công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy ……………………………….. 11

1.6.2. Trong công nghiệp chế biến thực phẩm ………………………………………. 12

1.6.3. Trong công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi …………………………….. 13

1.6.4. Trong công nghiệp sản xuất dung môi hữu cơ ……………………………… 14

1.6.5. Trong công nghệ sử lý rác thải và sản xuất phân bón vi sinh ………….. 14

1.7. ẢNH HƢỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG

SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE ………………………………….. 16

1.7.1. Nguồn carbon …………………………………………………………………………. 16

1.7.2. Nguồn nitrogen ………………………………………………………………………. 17

1.7.3. Nhiệt độ nuôi cấy ……………………………………………………………………. 18

1.7.4. Ảnh hƣởng của pH môi trƣờng ………………………………………………….. 18

1.8. TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ENZYME ……………………………………….. 19

1.8.1. Ảnh hƣởng của nhiệt độ …………………………………………………………… 19

1.8.2. Ảnh hƣởng của pH ………………………………………………………………….. 20

1.8.3. Ảnh hƣởng của các ion kim loại ………………………………………………… 20

1.8.4. Ảnh hƣởng của dung môi hữu cơ và các chất tẩy rửa ……………………. 21

Chương 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1. NGUYÊN LIỆU VÀ HÓA CHẤT ……………………………………………….. 22

2.1.1. Chủng giống …………………………………………………………………………… 22

2.1.2. Thiết bị ………………………………………………………………………………….. 22

2.1.3. Hóa chất ………………………………………………………………………………… 22

2.1.4. Dung dịch và đệm phá tế bào ……………………………………………………. 23

2.1.5. Môi trƣờng …………………………………………………………………………….. 24

2.2. PHƢƠNG PHÁP ……………………………………………………………………….. 25

2.2.1. Nuôi cấy sinh tổng hợp enzyme ………………………………………………… 25

2.2.2. Định tính endo-β-1,4-glucanase…………………………………………………. 25

2.2.3. Xác định hoạt tính endo-β-1,4-glucanase…………………………………….. 25

2.2.4. Nghiên cứu ảnh hƣởng của một số yếu tố môi trƣờng lên khả năng sinh

tổng hợp endo-β-1,4-glucanase ………………………………………………………….. 27

2.2.5. Tinh sạch sơ bộ endo-β-1,4-glucanase ………………………………………… 29

2.2.6. Điện di SDS-PAGE …………………………………………………………………. 30

2.2.7. Xác định tính chất lý hóa của endo-β-1,4-glucanase ……………………… 30

2.2.8. Các phƣơng pháp sinh học phân tử …………………………………………….. 32

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1.  Sàng  lọc  chủng  nấm  mốc  có  khả  năng  sinh  tổng  hợp  endo-β-1,4-

glucanase cao ………………………………………………………………………………….. 36

3.2. Phân loại chủng nấm sợi A. oryzae VTCC-F-045 dựa vào đoạn gene 28S

rRNA……………………………………………………………………………………………… 37

3.3. Tối ƣu các điều kiện sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase ………………… 39

3.3.1. Khả năng sinh endo-β-1,4-glucanase theo thời gian ……………………… 39

3.3.2. Ảnh hƣởng của nồng độ cơ chất cảm ứng ……………………………………. 40

3.3.3. Ảnh hƣởng của nguồn carbon ……………………………………………………. 41

3.3.4. Ảnh hƣởng của nồng độ carbon …………………………………………………. 43

3.3.5. Ảnh hƣởng của nguồn nitrogen …………………………………………………. 44

3.3.6. Ảnh hƣởng của nồng độ nitrogen ………………………………………………. 45

3.3.7. Nhiệt độ nuôi cấy ……………………………………………………………………. 46

3.3.8. Ảnh hƣởng của pH nuôi cấy ……………………………………………………… 47

3.4. Tinh sạch sơ bộ endo-β-1,4-glucanase …………………………………………… 48

3.5. Tính chất lý hóa của endo-β-1,4-glucanase …………………………………….. 50

3.5.1. Nhiệt độ phản ứng tối ƣu ………………………………………………………….. 50

3.5.2. pH phản ứng tối ƣu ………………………………………………………………….. 51

3.5.3. Độ bền nhiệt …………………………………………………………………………… 52

3.5.4. Độ bền pH ……………………………………………………………………………… 54

3.5.5. Ảnh hƣởng của dung môi hữu cơ ………………………………………………. 55

3.5.6. Ảnh hƣởng của một số chất tẩy rửa ……………………………………………. 56

3.5.7. Ảnh hƣởng của ion kim loại ……………………………………………………… 57

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………. 59

KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………….. 59

KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………………………………. 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………. 61

TIẾNG VIỆT ………………………………………………………………………………….. 61

TIẾNG ANH …………………………………………………………………………………… 64

PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………………. 69

Download Luận Văn Thạc Sỹ “Ths – Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus Oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định  tính chất lý hóa của nó”

Ths – Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus Oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó

Bình luận