0972.162.399
luanvanaz@gmail.com

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty TNHH Máy Tính Kiến Tường

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty Tnhh Máy Tính Kiến Tường

Qua thời gian học tập và rèn luyện ở trường ,em được trang bị một lượng kiến thức khá đủ nhưng đó chỉ là lý thuyết sách vở . Vì vậy , để củng cố thêm kiến thức chuyên môn và để hiểu thêm về thực tế, thực hiện phương châm” học đi đôi vơí hành” từ những kiến thức cơ bản mà em đã được thầy cô truyền đạt đem so sánh với thực tế nhằm củng cố lại những kiến thức đã học , trang bị thêm một số kiến thức còn thiếu , nắm biết trong thực tế và từ đó có cái nhìn đúng đắn với thực tiễn.

Được sự phân công của trường và sự đồng ý của công ty TNHH Kiến Tường, em đã được vào thực tập tại công ty. Trên những cơ sở lý thuyết đã được học và sự hướng dẫn của thầy cô giáo , các anh chị ở phòng kế toán và ban lãnh đạo công ty đả giúp em hoàn thành nhiệm vụ với chuyên đề: “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ” nhằm chuẩn bị cho mình những kiến thức cơ bản của một nhân viên kế toán khi ra trường công tác.

Trong nền kinh tế thị trường , việc đổi mới cơ chế quản lý kết hợp với việc mở rộng thị trường hiện nay đang là xu hướng thị trường của thời đại . Mọi doanh nghiệp , mọi dự án đầu tư đều phải dặt lợi ích kinh tế xã hội là hàng đầu , có như vậy mới đứng vững trên thị trường.

Mỗi doanh nghiệp đều có quyền tự do kinh doanh và chịu trách nhiệm trong kinh doanh nên việc quản lý đầu tư và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả là vấn đề quan tâm hàng đầu . Vì nó gắn liền với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp .

Hằng ngày , tại các doanh nghiệp luôn có nguồn vốn thu chi xen kẽ nhau . Các khoản phải thu là để có vốn bằng tiền để chi. Các khoản chi là để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó có nguồn thu để đáp ứng các khoản chi . Dòng lưu chuyển tiền tệ diễn ra không ngừng . Có thời điểm lượng tiền thu nhiều hơn lượng tiền chi và ngược lại.

Như vậy , qua sự luân chuyển vốn bằng tiền người ta có thể kiểm tra , đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh tế , tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác, trong tình hình tài chính của doanh nghiệpluôn tồn tại các khoản phải thu , phải trả , tình hình thanh toán các khoản nàyphụ thuộc vào phương thức thanh toán đang áp dung tại công ty và sự thỏa thuận giữa các đơn vị kinh tế . Để theo dõi kịp thời nhanh chóng và cung cấp đầy đủ thông tin chính xác, với sự nhận định về việc tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu là những khâu rất quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán doanh nghiệp.

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động với tính lưu động cao , nó được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán , thực hiện mua sắm và chi tiêu của doanh nghiệp . Đối với hoạt động kinh tế bên ngoài , vốn bằng tiền là yếu tố cơ bản để đối tác căn cứ đánh giá khả năng thanh toán tức thời của các khoản nợ đến hạn  của công ty.

Với ý nghĩa ấy vốn bằng tiền của công ty TNHH Kiến Tường là yếu tố xuyên suốt và đặc biệt quan trọng từ khi công ty bắt đầu thành lập và phát triển như ngày nay .Vốn bằng tiền luôn có mặt kịp thời để đáp ứng nhu cầu của công ty.

Với tầm quan trọng như vậy , việc sử dụng làm sao , như thế nào để  phát huy tính năng của vốn bằng tiền và doanh nghiệp luôn có một lượng vốn dự trữ để đáp ứng kịp thời , không ứ đọng là yêu cầu trọng điểm quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp . Chính vì vậy em đã chọn đề tài “ Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty Tnhh Máy Tính Kiến Tường”  để làm chuyên đề báo cáo tốt nghiệp .

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN.. i

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP. ii

LỜI CẢM ƠN.. iii

MỤC LỤC.. iv

LỜI MỞ ĐẦU.. vi

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC  KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH KIẾN TƯỜNG

1.1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

1.1.1. Tổng quát về kế toán vốn bằng tiền. 1

1.1.2 Kế toán tiền mặt tại quỹ. 2

1.1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng. 6

1.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ

1.2.1. Những vấn đề chung về các khoản phải thu, phải trả. 9

1.2.2. Kế toán phải thu khách hàng. 10

1.2.3. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ. 14

1.2.4  Kế toán các khoản phải thu khác. 17

1.2.5. Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi 22

1.3 Kế toán các khoản phải trả

1.3.1  Kế toán phải trả cho người bán. 26

1.3.2 Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước. 30

1.3.3 Kế toán phải trả khác : 34

1.3.4 Kế toán chi phí phải trả. 38

1.3.5 Kế toán phải trả người lao động: 41

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH KIẾN TƯỜNG

2.1 Giới thiệu tổng quát về công ty

2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển và đặc điểm hoạt động của công ty. 46

2.1.2 Bộ máy tổ chức quản lý. 47

2.1.3 Tổ chức công tác kế toán. 51

2.2 Thực trạng về công tác hạch toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty 

2.2.1 Kế toán vốn bằng tiền. 57

2.2.2 Kế toán phải thu. 75

2.2.3 Kế toán phải trả. 87

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU. PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH KIẾN TƯỜNG

3.1. Nhận xét và đánh giá

3.1.1.Những mặt đạt được: 109

3.1.2 Những mặt chưa đạt được. 110

3.2 Một vài giải pháp và kiến nghị

3.2.1 Giải pháp. 111

3.2.2 Kiến nghị 112

3.3 Kết luận

Download “Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty Tnhh Máy Tính Kiến Tường”

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty TNHH Máy Tính Kiến Tường

Bình luận