0972.162.399
luanvanaz@gmail.com

Tổ chức bộ máy quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phận của Công ty

Tổ chức bộ máy quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phân của Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không

Cũng như nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh khác. Bộ máy quản lý của Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không được tổ chức theo hình thức chế độ một thủ trưởng. Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Công ty về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để phụ giúp giám đốc có các phó giám đốc trực tiếp giao nhiệm vụ phụ trách các văn phòng, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm trước giám đốc về các công việc mà giám đốc giao cho. Ban giám đốc trực tiếp điều hành các phòng ban, phòng kế hoạch, phòng tổ chức, hàng chính, phòng kế toán tài chính, phòng kinh doanh… Để thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không luôn coi trọng công tác tổ chức sắp xếp bộ máy lãnh đạo, mô hình quản lý, nhằm tránh sự chồng chéo, cồng kềnh, làm giảm kinh doanh của Doanh nghiệp.

* Giám đốc Công ty:

Giám đốc Công ty có nhiệm vụ tổ chức bộ máy lãnh đạo của Công ty, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sao cho có hiệu quả đúng pháp luật. Tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của cơ quan cấp trên giao (cục Hàng không dân dụng Việt Nam và tổng Công ty Hàng không Việt Nam), chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhà nước và cấp trên về tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Có trách nhiệm bảo toàn phát triển vốn và tài sản do hệ hợp tác đàu tư với các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước xây dựng các quy chế, nội quy, phân công tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm về đời sống vật chất, tinh thần của mọi thành viên trong Công ty, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận.

* Phòng tổ chức hành chính.

– Tham mưu về nhân sự cho giám đốc: Nghiên cứu đề xuất với giám đốc việc sắp xếp bố trí lực lượng cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty cho phù hợp với yêu cầu của công việc và năng lực trình độ của mỗi người.

– Giải quyết các thủ tục và chế độ đối với người lao động như:

Kí hợp đồng lao động, làm thủ tục khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, chế độ nâng lương khi đến thời hạn…

– Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và công tác hành chính như mua sắm trang thiết bị hành chính, văn phòng phẩm, mua báo.

– Đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy định của các bộ phận trong Công ty.

* Phòng kế hoạch.

– Tham mưu giúp giám đốc trong việc lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Giao kế hoạch sản xuất cho các phân xưởng sản xuất, cho các phòng kinh doanh.

-Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch SXKD báo cáo giám đốc theo định kỳ.

-Lập các kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ và tổ chức thực hiện.

– Xây dựng các dự án đầu tư XDCB.

– Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật.

* Phòng tài chính kế toán.

-Tổ chức thực hiện công tác hạch toán quá trình sản xuất và kinh doanh của toàn Công ty.

– Cung cấp các thông tin chính xác cần thiết để ban quản lý ra các quyết định tối ưu có hiệu quả cao.

– Thực hiện trả lương cho công nhân viên, thực hiện đảm bảo vốn cho Công ty giúp Giám đốc trong việc điều hành, quản lý các hoạt động, tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ sử dụng tài sản vật tư tiền vốn nhằm bảo đảm quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và chủ động tài chính trong Công ty.

– Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, các quy định của nhà nước về lĩnh vực kế toán và lĩnh vực tài chính.

– Lập các kế hoạch về tài chính.

* Phòng kinh doanh.

– Khai thác thị trường trong nước, lựa chọn mặt hàng kinh doanh xây dựng các phương án kinh doanh cụ thể trình giám đốc.

– Dự thảo các hợp đồng kinh tế và tổ chức thực hiện khi hợp đồng đã ký.

– Tham mưu cho giám đốc trong quá trình tổ chức và quản lý công tác kinh doanh của Công ty, tiếp cận thị trường tuyên truyền quảng cáo thu hút khách hàng ký kết các hợp đồng mua bán… Xây dựng chiến lược kinh doanh.

* Xưởng may, xưởng chế biến.

– Đều chịu toàn bộ trách nhiệm các hoạt động tại phân xưởng, thực hiện việc kiểm soát quá trình lập kế hoạch tiến độ sản xuất theo kế hoạch sản xuất

– Tổ chức sản xuất có hiệu quả theo kế hoạch sản xuất được giao.

* Phòng đại lý vé máy bay.

Tổ chức bán đại lý vé máy bay cho hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing nhằm thu hút ngày càng nhiều khách hàng trong nước và quốc tế.

Với cách bố trí quản lý của Công ty giúp Công ty thống nhất từ công tác quản lý kết hợp với công tác tổ chức điều hành sản xuất giữa các phòng ban và phân xưởng đã đưa Công ty đạt được nhiều thành tích trong sản xuất với kết quả cao.

Tổ chức bộ máy quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phân của Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không

Tổ chức bộ máy quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phận của Công ty

Bình luận