0972.162.399
luanvanaz@gmail.com

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh

Nhân tố là những yếu tố bên trong của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình,… và mỗi sự biến động của nó tác động trực tiếp đến độ lớn, tính chất, xu hướng và mức độ xác định của chỉ tiêu phân tích.

kinh-doanh-truc-tuyen

Nhân tố tác động đến kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh rất nhiều, có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau.

Theo nội dung kinh tế của nhân tố, bao gồm hai loại:

– Những nhân tố thuộc về điều kiện kinh doanh như: số lượng lao động, số lượng vật tư, tiền vốn…thường ảnh hưởng đến quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
– Những nhân tố thuộc về kết quả kinh doanh: Thường ảnh hưởng có tính chất dây chuyền, từ khâu cung ứng đến sản xuất, đến tiêu thụ và từ đó, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Theo tính tất yếu của nhân tố, gồm hai lọai:

– Nhân tố chủ quan: phát sinh và tác động đến kết quả kinh doanh là do sự chi phối của bản thân doanh nghiệp. Chẳng hạn, như: giảm chi phí sản xuất, hạ

giá thành sản phẩm, tăng thời gian lao động… là tuỳ thuộc vào sự nổ lực chủ quan của doanh nghiệp.

– Nhân tố khách quan: phát sinh và tác động đến kết quả kinh doanh như là một yêu cầu tất yếu, ngoài sự chi phối của bản thân doanh nghiệp, chẳng hạn: giá cả thị trường, thuế suất…

Theo tính chất của nhân tố, gồm hai loại:

– Nhân tố số lượng: phản ánh quy mô sản xuất và kết quả kinh doanh, như: số lượng lao động, số lượng vật tư, doanh thu bán hàng

– Nhân tố chất lượng: phản ánh hiệu suất kinh doanh, như: giá thành đơn vị sản phẩm, lãi suất, mức doanh lợi, hiệu quả sử dụng vốn…

Theo xu hướng tác động của nhân tố, gồm hai lọai:

– Nhân tố tích cực: có tác dụng làm tăng quy mô của kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

– Nhân tố tiêu cực: phát sinh và tác động làm ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh

Bình luận